Noob Academic

Articles

 • 19 Jan 2017

  Review : Nervous Conditions

  Kudala ndisiva ngayo le ncwadi. Ndive abantu abakufuphi kum bethetha ngayo, beyincoma. No-Junot Diaz naye wakhe wayin...

 • 30 Oct 2016

  OntoVerbal : A Protégé plugin for verbalising ontology classes.

  Njengokuba iimeko zibuthathaka kwizixhobo ezakhiweyo kwicala lee-ontoloji ezikwaziyo ukudilishana nelwimi zaBantu, ku...

 • 05 Oct 2016

  Review : We Need New Names

  Because we were not in our country, we could not use our own languages, and so when we spoke our voices came out br...

 • 06 Sep 2016

  Cooking an ontology

  Elinye lamaphepha endicinga limnandi lithiywe lisenzisa i-ontology yokutya ekwakheni izivakalisi xa unikwe i-RDF data...

 • 16 Aug 2016

  Real versus Template-Based Natural Language Generation

  Namhlanje siqwalasela umsebenzi ka Deenter, Krahmer kunye no-Theune. Bathu bafuna ukubonisa ukuba iisystems ezisebenz...

 • 27 Jul 2016

  Review : Modern Romance

  We have two selves: a real-world self and a phone self, and the nonsense our phone selves do can make our real-worl...

 • 27 Jul 2016

  NLG Evaluation

  Kwizifundo ze machine learning kukho iindlela ezimbini zokufunda okanye ukwenza umsebenzi ngee-agents. Eyokuqala yi-c...

 • 23 Jun 2016

  Ukwabelana, i-corpus yesiZulu

  Ngalentsasa yanamhlanje sizokufunda umsebenzi ka Spiegler, Van der Spuy kunye no-Flach. Aba babhali bhakhe i-corpus y...

 • 22 Jun 2016

  Surface realization kwi Forecast Generator (FOG)

  Ingaba i-surface realization isebenza njani kwi-FOG? Ndizive ndizibuza le ntongenxa loyoyiko lokuba mhlawumbi ikhona ...

 • 12 Jun 2016

  Review : The Quiet Violence of Dreams

  You don’t understand everything. There are forces at work that you couldn’t possibly imagine. You still have a lot ...

 • 23 May 2016

  Ukusebenza kwe NLG system

  Kudala sincokola ngezinto ezininzi. Sithethe ngamaphepha kwayesavenza ingxaki esinazo ngaphepha ngaye. Ingxaki kodwa,...

 • 16 May 2016

  Isizathu se corpus

  Namhlanje sibuyela emsebenzini kaDale kunye no-Reiter. Sizakucacisa izintoebesizithatha kancinci. Eyona nto sizama u...

 • 04 May 2016

  Review : The Sellout

  Lencwadi yenye into. Ibimnandi. Andifuni ukuxoka. Indithathe ixesha kodwa ukuyigqiba.Zimbini izizathu zalento; bendis...

 • 07 Apr 2016

  Part 1 : L. Pretoius & S. Bosch

  Phambi kokuba sithethe into ngeliphepha, kuyafuneka ukuba siliqale ngokucacisa izinto ezimbalwa. Ukuba umfundi akayaz...

 • 03 Apr 2016

  Review : My Year Inside Radical Islam: A Memoir

  Siphila kwixesha apho kunzima ukungazi into nokuba inye ngemibutho efana ne-ISIL/ISIS/IS kunye namanye. Umzekelo, izo...

 • 01 Apr 2016

  S. Sripada, N Burnett, R. Turner, J. Mastin & D. Evans

  Kwisebe lemo-yezulu kudingwa indlela zokwenza iingxelo zemo-yezulu ngexesha elifutshane. Kudingeka iingxelo ezilungel...

 • 29 Mar 2016

  Part 1 : Cerbah

  Sisenengxaki yokuba ingaba xa ufuna ukuqwalasela ii-grammar yeelwimiezimbini wenza njani. Sisazama ukubonisa umehluko...

 • 21 Mar 2016

  Review : The Fire Next Time

  Ndikhumbula kunyaka ogqithileyo ndidibana ne-post ku-Facebook ethethangokuba abantu abamnyama bambelele kukholo nango...

 • 16 Mar 2016

  Part 1 : Goldberg and Driedger

  Namhlanje sizakhe sithathe umzuzu, sibuye umva ekuzameni ukwazi ukuba kubethwa abaphi kwicala lokuzama ukubonakalisa ...

 • 15 Mar 2016

  Part 1 : Gxilishe, P. de Villiers & J. de Villiers

  Eli phepha lizakucacisa ukuvumelana kwezimaphambili zesibizo kunyenesenzi. Liqwalasela indlela abantwana bayifunda nj...

 • 14 Mar 2016

  Part 1 : Wang

  Eliphepha lisinika i-formal syntax framework yelwimi zabantu. Lizokucacisaii-abstract syntax kunye nendlela ezisetye...

 • 13 Mar 2016

  Review : The Other Crucifix

  Le ncwadi ndiyithenge e-Blank Books.Andinamali kwezintsuku, indoda ngoku ikhangela indawo eneencwadiezinexabiso elifi...

 • 10 Mar 2016

  Part 3 : Dale and Reiter

  Namhlanje sizakuhlalutya le ndaba ye-grammar engine. Ingaba kuthen ibalulekile?Sibuyela kwiphepha lika-Dale kunye no-...

 • 09 Mar 2016

  Part 2 : Twala

  Namhlanje sizokuqhubekeka nomsebenzi kamam’ uTwala. Zizakuqala ngokujonga ii-criteria zokwazi ukubaisibizo sihlala kw...

 • 08 Mar 2016

  Part 1 : Twala

  Umsebenzi kamama u-Edith Twala[4] uphica-phica amahlelo ezibizo kwisiZulu. Ndicingaukuba ifani le ibizwa ngokungathi ...

 • 02 Mar 2016

  Part 2 : Dale and Reiter

  Zininzi indlela zokwakha i-system eyenza ezi-tasks zisithoba zee-NLG besikhe sathetha ngazo. Eyona ndlela ilula kukwa...

 • 01 Mar 2016

  Part 1 : Dale and Reiter

  Namhlanje sifunda iphepha lika Reiter no-Dale lijonga ii-systems ze-NLG.Eliphepha, nangona amagama efana, lahlukile k...

 • 26 Feb 2016

  Part 3 : Keet Khumalo Paper

  Namhlanje sizokuqwalasela ukuba bazakhe njani iindlela zoku-verbaliser kwisiZulu.Bakhethe izinto ezimbini abazoziqwal...

 • 25 Feb 2016

  Review : The Heart of Redness

  Kukho amazwi endawathanda ndisaqala nje ukuwava. Ayebhalwe lixhego endilihloniphileyo, u-Chinua Achebe.Le gwevu yaseN...

 • 23 Feb 2016

  Part 2 : Keet Khumalo Paper

  Namhlanje siqhubekeka nokuqwalasela eliphepha lika Keet noKhumalo.IsiZulu lelona lwimi lithethwa ngabantu abaninzi eM...

 • 18 Feb 2016

  Part 1 : Keet Khumalo Paper

  Ulwazi lwanamhlanje lusuka kwiphepha lika Keet kunye noKhumalo. Igama leliphepha leli lingentla.IsiZulu lulwimi lwesi...

 • 10 Feb 2016

  Introducing my project

  Ukuguqula ulwimi uluse kwelinye usebenzisa icomputer yinto enzima.Ndiyaqonda ukuba umntu ongenalwazi oluphangaleleyo ...