Noob Academic

The Acquisition of Subject Agreement in Xhosa by Sandile Gxilishe, Peter de Villiers and Jill de Villiers

March 15, 2016 | 1 Minute Read

Eli phepha lizakucacisa ukuvumelana kwezimaphambili zesibizo kunye nesenzi. Liqwalasela indlela abantwana bayifunda njani le nto. Baqwalasela ukuba ingaba baxhomekeke kangakanani ekwazini ihlelo lesibizo. Olu lwazi luzakutyenziswa ukwenza i-models zokucacisa ukuvumelana kwezimelabizo.

IsiXhosa lulwimi lwaBantu. Luthethwa ngabantu abayi-8.2 million. Elonani lenza i-18% yabantu baseMzantsi Afrika. Njenge zinye iilwimi zaBantu, eli lwimi linobuxhaka-xhaka. IsiXhosa sinamahlelo ali-15, la mahlelo ayasixelela ukuba amagama asebenza njani xa edibene. Ngamanye amazwi, amagama avumelana njani. Zininzi izinto ezincanyathiselwa kwisiqu sesenzi. Nanku umzekelo osuka kweliphepha lika-Gxilishe et al[1]

concords

Akukho mthetho mnye ocacileyo wokuxela ukuba isibizo sikweliphi ihlelo. Ulandelelwano lwamagama esiXhoseni laziwa ngokuba yi-SVO (subject-verb-object). Akunyanzelekanga ukuba amagama alandelane ngoluhlobo. Angatshintshana, kodwa kumaxesha amaninzi alandelelana ngendlela ethi SVO. Lo mzekelo ulandelayo usuka kwiphepha lika-Gxilishe et al[1]

sentence order

Eliphepha andilithembi. Lithetha ngezinto ezinzima ngokungathi zizinto ezingenamsebenzi. Akukho lula uyazi ukuba isibizo sikweliphi ihlelo. Ababhali, bathetha ngokungathi yinto encinci leyo. Asizokuqhubekeka nokulifunda eliphepha.

  • [1] Gxilishe S, de Villiers P, de Villiers J. The acquisition of subject agreement in Xhosa. In Belikova A, Meroni L, Umeda M, editors.Proceedings of the Conference on Generative Approaches to Language Acquisition (GALANA) 2007 (Vol. 2, pp. 114-23).