Noob Academic

Recent Posts

 • May 23, 2016

  Ukusebenza kwe NLG system

  Kudala sincokola ngezinto ezininzi. Sithethe ngamaphepha kwayesavenza ingxaki esinazo ngaphepha ngaye. Ingxaki kodwa, kuyacacaukuba khange siyijonge ncam - siyiphica-phice indlela i-NLG systemeyakhiwa ngayo. Sele siqalile saveza umsebenzi we-corpu...

 • May 16, 2016

  Isizathu se corpus

  Namhlanje sibuyela emsebenzini kaDale kunye no-Reiter. Sizakucacisa izintoebesizithatha kancinci. Eyona nto sizama ukuyiqwalasela kwakhona yindlelai-NLG system esebenza ngayo. Umbuzo wokuqala endinawo; ingaba i-corpus yeyokuthini?Lo mbuzo ingathi...

 • May 04, 2016

  Review : The Sellout

  Lencwadi yenye into. Ibimnandi. Andifuni ukuxoka. Indithathe ixesha kodwa ukuyigqiba.Zimbini izizathu zalento; bendisenza ezinye izinto kulenyanga iphelileyo kwaye bekungekholula ukuhlala phantsi ndifunde. Isizathu sesibini yinto yokuba le ncwadi ...

 • April 07, 2016

  Part 1 : L. Pretoius & S. Bosch

  Phambi kokuba sithethe into ngeliphepha, kuyafuneka ukuba siliqale ngokucacisa izinto ezimbalwa. Ukuba umfundi akayazi ukuba yintoni i-morphological analyser; sizokuqala siyicacise. I-morphological analyser yi-software esetyenziswayo ekufumaneni, ...

 • April 03, 2016

  Review : My Year Inside Radical Islam: A Memoir

  Siphila kwixesha apho kunzima ukungazi into nokuba inye ngemibutho efana ne-ISIL/ISIS/IS kunye namanye. Umzekelo, izolo i-TimesLive ibisithi indoda yase Vereeniging iswelekele e-Palymyra isilwa ecaleni kwe-ISIL. Le ndoda kuthwa imke emZantsi ngo-S...