Noob Academic

Recent Posts

 • April 01, 2016

  S. Sripada, N Burnett, R. Turner, J. Mastin & D. Evans

  Kwisebe lemo-yezulu kudingwa indlela zokwenza iingxelo zemo-yezulu ngexesha elifutshane. Kudingeka iingxelo ezilungele izidingo zomntu nganye kwaye akufunekezibe bubuvuvu ezo ngxelo. Eliphepha libonisa izizathu zokuba ababhali bacinge ukubasingakw...

 • March 29, 2016

  Part 1 : Cerbah

  Sisenengxaki yokuba ingaba xa ufuna ukuqwalasela ii-grammar yeelwimiezimbini wenza njani. Sisazama ukubonisa umehluko phakathi kwesiZulukunye nesiXhosa. Ingxaki ekhoyo ngoku yinto yokuba ingaba silendelentoni ifakwekwi-program yethu ukuba sizokuba...

 • March 21, 2016

  Review : The Fire Next Time

  Ndikhumbula kunyaka ogqithileyo ndidibana ne-post ku-Facebook ethethangokuba abantu abamnyama bambelele kukholo nangona lalusetyenziswa ekusicinezeleni. Iingcinga zam ngalento zazithe saa!Le ndoda izibhale phantsi iingcinga zam – isebenzisa ulwimi...

 • March 16, 2016

  Part 1 : Goldberg and Driedger

  Namhlanje sizakhe sithathe umzuzu, sibuye umva ekuzameni ukwazi ukuba kubethwa abaphi kwicala lokuzama ukubonakalisa umehluko phakathi kweelwimi zesiNguni. Iphepha lanamhlanje liqwalasela ingxelo yemozulu ekhutshwa yikhompyutha. ECanada, eMelika k...

 • March 15, 2016

  Part 1 : Gxilishe, P. de Villiers & J. de Villiers

  Eli phepha lizakucacisa ukuvumelana kwezimaphambili zesibizo kunyenesenzi. Liqwalasela indlela abantwana bayifunda njani le nto. Baqwalasela ukuba ingaba baxhomekeke kangakanani ekwazini ihlelo lesibizo. Olu lwazi luzakutyenziswa ukwenza i-models ...