Noob Academic

Recent Posts

 • March 14, 2016

  Part 1 : Wang

  Eliphepha lisinika i-formal syntax framework yelwimi zabantu. Lizokucacisaii-abstract syntax kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo. I-linguistics licala lezifundo apho kuzanywa ukwazi ukuba iilwimi zabantu zisebenza njani. Iilwimi ziintetho kunye n...

 • March 13, 2016

  Review : The Other Crucifix

  Le ncwadi ndiyithenge e-Blank Books.Andinamali kwezintsuku, indoda ngoku ikhangela indawo eneencwadiezinexabiso elifikelelakayo. Into embi yinto yokuba amaxabiso walavekileangaphaya kokuqonda. Ndiye ndafumana incwadi ethi Indaba My Childrenby Vusa...

 • March 10, 2016

  Part 3 : Dale and Reiter

  Namhlanje sizakuhlalutya le ndaba ye-grammar engine. Ingaba kuthen ibalulekile?Sibuyela kwiphepha lika-Dale kunye no-Reiter, sikhangela ingcaciso. Ababhalibathi abantu abaninzi bayijonga njengento eyinguqulelo ye-parsing le ndabaye-linguistic real...

 • March 09, 2016

  Part 2 : Twala

  Namhlanje sizokuqhubekeka nomsebenzi kamam’ uTwala. Zizakuqala ngokujonga ii-criteria zokwazi ukubaisibizo sihlala kweliphi ihlelo. Asizokuthetha kakhulu kodwa ngalonto. Namhlanje sizokuqwalasela izimaphambili kunye nezivumelanisi. Imifanekiso uza...

 • March 08, 2016

  Part 1 : Twala

  Umsebenzi kamama u-Edith Twala[4] uphica-phica amahlelo ezibizo kwisiZulu. Ndicingaukuba ifani le ibizwa ngokungathi ino-H (Thwala). Isizathu salento kukuzama ukwehlula amahlelo. Ulwazi oluxelwa apha yingqokelela yezinto ekusele zisaziwa. I-chapte...