Noob Academic

Recent Posts

 • March 02, 2016

  Part 2 : Dale and Reiter

  Zininzi indlela zokwakha i-system eyenza ezi-tasks zisithoba zee-NLG besikhe sathetha ngazo. Eyona ndlela ilula kukwakha i-module ezakwenza i-task nganye. Ii-system ezikhoyo kodwa zisebenzisa iimodule ezintathu. Ei-modules zezi :Text planner, sent...

 • March 01, 2016

  Part 1 : Dale and Reiter

  Namhlanje sifunda iphepha lika Reiter no-Dale lijonga ii-systems ze-NLG.Eliphepha, nangona amagama efana, lahlukile kweli lithi “Building Natural Language Generation Systems”.Kukho igama elinye elihlukileyo. Abababhali bazijonga ii-NLG systems nge...

 • February 26, 2016

  Part 3 : Keet Khumalo Paper

  Namhlanje sizokuqwalasela ukuba bazakhe njani iindlela zoku-verbaliser kwisiZulu.Bakhethe izinto ezimbini abazoziqwalasela. Ezi zinto zi-quantifiers kunye ne-objectproperties. Zimbini izizathu zalonto. Esokuqala, ezizinto zimbini zezona sisetyenzi...

 • February 25, 2016

  Review : The Heart of Redness

  Kukho amazwi endawathanda ndisaqala nje ukuwava. Ayebhalwe lixhego endilihloniphileyo, u-Chinua Achebe.Le gwevu yaseNigeria yayisithi: Let no one be fooled by the fact that we may write in English, for we intend to do unheard of things with itAnd...

 • February 23, 2016

  Part 2 : Keet Khumalo Paper

  Namhlanje siqhubekeka nokuqwalasela eliphepha lika Keet noKhumalo.IsiZulu lelona lwimi lithethwa ngabantu abaninzi eMzantsi Afrika. Iincwadi ezibhalwe ngesiZulu azinqabanga,incwadi yokuqala yesiZulu yabhalwa ngonyaka we-1837. Igama lalencwadi lith...