Noob Academic

Recent Posts

  • February 18, 2016

    Part 1 : Keet Khumalo Paper

    Ulwazi lwanamhlanje lusuka kwiphepha lika Keet kunye noKhumalo. Igama leliphepha leli lingentla.IsiZulu lulwimi lwesiNguni. IsiZulu lulwimi lwesiNguni. Iilwimi zesiNguni ziquka isiXhosa, isiNdebelekunye nesiSwati. Kuzo zonke ezilwimi, isiZulu lelo...

  • February 10, 2016

    Introducing my project

    Ukuguqula ulwimi uluse kwelinye usebenzisa icomputer yinto enzima.Ndiyaqonda ukuba umntu ongenalwazi oluphangaleleyo ngalemeko angaveleajonge izinto ezifana noGoogle Translate acinge ukuba singabantusele siphumelele. Indaba ezimbi yinto yokuba uGo...