Noob Academic

We Need New Names by Noviolet Bulawayo

October 05, 2016 | 1 Minute Read

Book cover

Because we were not in our country, we could not use our own languages, and so when we spoke our voices came out bruised.

Le ncwadi kudala ndizimisele ukuyifunda. Ndiqale ukuva ngayo ngoku yayisandokuphuma, ndaqala ukuyifunda emva ndive lukhulu ngayo. Into embi yinto yokuba inoba ndafunda amaphepha ambalwa, ndavela ndayiyeka. Ndiye ndabuyela kuyo kodwa kulonyaka emva kokufunda ikota yencwadi enobunzinyana ethetha ngeZimbabwe.

Umdla wam malunga neZim uye wanda emva kwalancwadi. Kulonyaka ndiyendazixelela ukuba ndayifuna ukwazi ukuba uNoviolet uthini. Andizisoli tu ngoba yenye yencwadi endingasoze ndiyilibale le. Indothusile inzalwano phakathi kobomi babantu baseZimbabwe kunye noMzantsi Afrika. Ukuqala kulwamano phakathi kwabantu babamabala ahlukileyo, ukuya kwiingoma, indlela abazali abathetha ngayo, kunye nezinye. Andiyazi ukuba kutheni bendicinga ezindawo zahluke kakhulu - bubudenge bam mhlawumbi.

Le ncwadi iyingxubevanga yezinto ezihlekisayo kunye neziphula umphefumlo. Enye yezinto endiyithandileyo ngalencwadi yindlela uNoviolet ababhale ngayo abantwana - ngabantwana boqobo! Akenzenga la mpazamo yenziwa ngabantu abafana noo-Orson Scott Card (bona babhala abantwana abafana noo-Bingwen, Andrew Wiggin, etc) ababhala abantwana abangathi ngamadoda amadala.

Ezinye iindawo zalencwadi zindikhumbuze iingxaki esisenazo eMzantsi Afrika:

If you are stealing something it’s better if it’s small and hideable or something you can eat quickly and be done with, like guavas. This way, people can’t see you with the thing to be reminded that you are a shameless thief and that you stole it from them, so I don’t know what the white people were trying to do in the first place, stealing not just a tiny piece but a whole country. Who can ever forget you stole something like that?

Ukuba uzibona uzibuza ukuba kungabanjani xa ushiye ilizwe lakokwenu lisengxakini, usiya kwamanye amazwe, ukhangela ubomi obungcono - le yincwadi engakunceda nobomi. Iyakubonisa iingxaki ongadibana nazo endleleni yakho. Ngaphezu koko, ukuba ufuna ukuhleka nokukhala, ungayithenga lencwadi.