Noob Academic

Recent Posts

 • January 19, 2017

  Review : Nervous Conditions

  Kudala ndisiva ngayo le ncwadi. Ndive abantu abakufuphi kum bethetha ngayo, beyincoma. No-Junot Diaz naye wakhe wayincoma kwenye iVideo endandiyibukele yakhe apho wayethetha ngencwadi azithandayo ezazibhalwe ngabasetyhini abamnyama!Wonke umntu end...

 • October 30, 2016

  OntoVerbal : A Protégé plugin for verbalising ontology classes.

  Njengokuba iimeko zibuthathaka kwizixhobo ezakhiweyo kwicala lee-ontoloji ezikwaziyo ukudilishana nelwimi zaBantu, kuyadingeka umntu ajonge izinto esele zisenziwa kwiilwimi ezifana nesiNgesi. Kukho izixhobo ezingcono kwezilwimi ngoba baninzi abant...

 • October 05, 2016

  Review : We Need New Names

  Because we were not in our country, we could not use our own languages, and so when we spoke our voices came out bruised.Le ncwadi kudala ndizimisele ukuyifunda. Ndiqale ukuva ngayo ngoku yayisandokuphuma, ndaqala ukuyifunda emva ndive lukhulu n...

 • September 06, 2016

  Cooking an ontology

  Elinye lamaphepha endicinga limnandi lithiywe lisenzisa i-ontology yokutya ekwakheni izivakalisi xa unikwe i-RDF data [1]. Enye yezinto bendibawela ukuyazi yindlela abazikhe ngazo ezindlela zokupheka bathetha ngazo [1, p11]. Bandithumele kwiphepha...

 • August 16, 2016

  Real versus Template-Based Natural Language Generation

  Namhlanje siqwalasela umsebenzi ka Deenter, Krahmer kunye no-Theune. Bathu bafuna ukubonisa ukuba iisystems ezisebenzisa iitemplates xa zikhupha imibhalo nazo ziyakwazi ukukhuphisana neesystems ezisebenzisa iigrammar xa sijonga imaintanability, us...